Regulamin targów

REGULAMIN TARGÓW HAIR & BEAUTY FESTIWAL 2023
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 
(określany w skrócie REGULAMIN FESTIWALU lub REGULAMIN TARGÓW)

 

Preambuła:

Nazwa Imprezy:
HAIR & BEAUTY FESTIWAL – zwany w dalszej części regulaminu FESTIWALEM lub IMPREZĄ lub TARGAMI

Termin Festiwalu:
25-26 listopada 2023 r

Termin nadsyłania zgłoszeń Wystawców do dnia
30 października 2023 r. 

Godziny otwarcia dla Uczestników Festiwalu:
25/11/2023 (sobota)        10.00-18.00 
26/11/2023 (niedziela)     10:00–17:00

Godziny otwarcia hali targowej: 
21/11/2023         Budowa i montaż stoisk na hali (godz. 14:00–24:00)
22/11/2023         Budowa i montaż stoisk na hali (godz. 7:00-24:00)
22/11/2023         Budowa i montaż stoisk na hali (godz. 7:00-24:00)
23/11/2023         Obejmowanie stoisk zabudowanych i towarowanie (godz: 16:00–22:00)
24/11/2023         Obejmowanie stoisk zabudowanych i towarowanie (godz. 6:00–9:00)
25/11/2023         I dzień Festiwalu (godz. Dla uczestników 10:00–18:0; dla Wystawców 9:00-18:00)
26/11/2023         II dzień Festiwalu (godz. Dla uczestników  10:00–17:00; dla Wystawców 9:00-17:00)
26/11/2023        Demontaż stoisk (od godz: 17:30–24:00)
27/11/2023         Demontaż stoisk (od godz. 0:00–14:00)

Miejsce Festiwalu: hala, obiekt targowy:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) & SPODEK Katowice, ul. Plac Sławika i Antalla 1

Organizator Festiwalu:  
WATS Sp. z o.o.41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15C
Tel./fax  (032) 222-60-57; 601-313-515,   
www.hbfestiwal.pltargi@wats.pl;   

&1

 1. Regulamin festiwalu obowiązuje wszystkie osoby przebywające w związku z festiwalem w obiekcie targowym w czasie przygotowań, montażu i demontażu stoisk oraz dni targowych. 
 2. Jako Wystawcę Festiwalu  rozumie się przedsiębiorcę zgłaszającego swój udział w targach na podstawie Karty Zgłoszeniowej lub innej umowy, posiadającego stoisko na terenie Festiwalu a także każdą osobę zatrudnioną przez tego przedsiębiorcę, działającą w imieniu tego przedsiębiorcy, na rzecz tego przedsiębiorcy, z polecenia tego przedsiębiorcy w związku z Festiwalem.
 3. Jako uczestnika Festiwalu rozumie się każdą osobę, która przebywa w obiekcie MCK w związku z organizowanym Festiwalem nie będącą Wystawcą. W szczególności jako uczestnika rozumie się zwiedzających Festiwal będących publicznością festiwalową, wykładowców i prelegentów, artystów, zawodników, modeli, gości specjalnych, sędziów, partnerów, sponsorów, opiekunów grup, nauczycieli, przedstawicieli mediów, podwykonawców organizatora na podstawie zawartych umów. Uczestnik może przebywać na terenie festiwalu wyłącznie na podstawie zakupionego biletu, otrzymanego lub zakupionego zaproszenia, otrzymanego przez Organizatora identyfikatora bądź innej formy wejściówki obowiązującej w czasie Festiwalu z zachowaniem zapisów  &11 p. 4.

&2

 1. W cenę ryczałtową stoiska targowego podczas Festiwalu wliczone są następujące usługi:
 • Wynajem powierzchni wystawowej w obiekcie targowym w czasie trwania Festiwalu;
 • Działania marketingowe, promocja festiwalu w mediach branżowych i własnych kanałach komunikacji w tym profil Facebook;
 • Public relations – stworzenie sprzyjającej atmosfery wokół działalności handlowej, wystawienniczej, promocyjnej dla ekspozycji Wystawców;
 • Wpisanie w program targów wydarzeń na stoisku Wystawcy po przesłaniu odpowiedniego zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia danego roku targowego.

 

2. Rolę Umowy z Wystawcą spełnia prawidłowo wypełniona i podpisana przez Wystawcę Karta Zgłoszeniowa.
Wysłanie Karty Zgłoszeniowej do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Festiwalu oraz Regulaminów Obiektu MCK Katowice stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu Festiwalu. Zarówno Regulamin Festiwalu jak i Regulaminy Obiektu podane są do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie festiwalu
www.hbfestiwal.pl

 

&3

 1. Lokalizacja stoiska na Festiwalu wynika z warunków organizacyjno-technicznych i przyznaje ją Organizator. Szczegółowe życzenia dot. Lokalizacji stoiska będą uwzględniane w miarę możliwości, lecz nie stanowią warunków uczestnictwa ani podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeśli warunki bhp, organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają możliwość realizacji życzeń Wystawcy.
 3. Zgłoszenia Wystawców będą rozpatrywane wg kolejności wpływu Kart Zgłoszeniowych – decydująca jest data wpływu do Organizatora.
 4. Możliwe wielkości i układy stoisk określa się następująco: Minimalna wielkość stoiska  –  6m2; Minimalna powierzchnia narożna: 20m2; minimalna powierzchnia czołowa (z 3 stron otwarta): 40m2; minimalna powierzchnia wyspowa: 70 m2
 5. Korespondencja z Wystawcą odbywa się drogą mailową na adres wskazany w Karcie Zgłoszeniowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie bądź nieodczytanie jakichkolwiek informacji przekazywanych drogą mailową z przyczyn leżących po stronie Wystawcy. Informacje wysłane mailowo przez Organizatora na adres wskazany przez Wystawcę w Karcie Zgłoszeniowej traktuje się jako skutecznie doręczone.

&4

 1. Wystawca nie może przenosić praw, wynikających z zawartej między nim a Organizatorem umowy, na osoby trzecie, ani użyczać przedmiotu umowy lub jej części osobom trzecim bez umownej zgody Organizatora wyrażonej w korespondencji mailowej bądź na piśmie.

&5

 1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w obiekcie targowym tj. MCK Katowice oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności: Regulaminu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Ogólnych Warunków Najmu, Instrukcji przeciwpożarowej, Regulaminu Festiwalu.
 2. Wystawca ma obowiązek zapoznania z niniejszym Regulaminem Festiwalu oraz Przepisami obowiązującymi w obiekcie targowym  wszystkich swoich pracowników, podwykonawców i osób działających na jego zlecenie w związku z udziałem w Festiwalu

&6

 1. Każdy Wystawca otrzymuje bezpłatnie jeden identyfikator na każde 3m2 zamówionej powierzchni wystawienniczej.
 2. Dodatkowe identyfikatory Wystawca może dokupić w preferencyjnej cenie,  po pisemnym przesłaniu zamówienia do Organizatora.
 3. Identyfikator upoważnia do wejścia na teren Festiwalu (podczas jego trwania oraz na czas montażu i demontażu stoisk) wejściem dla Wystawców oraz wejściem głównym do obiektu.
 4.  Identyfikatory wystawiane są na okaziciela i każda sztuka przeznaczona jest wyłącznie dla 1 osoby.
 5. Wystawca nie ma prawa do odsprzedaży,  udostępniania identyfikatorów otrzymanych od Organizatora, jakimkolwiek osobom nie związanym bezpośrednio z obsługą stoiska Wystawcy.

&7

 1. Za prawidłowe zgłoszenie udziału w Festiwalu uznaje się nadesłanie pocztą do organizatora wypełnionej Karty Zgłoszeniowej w oryginale, podpisanej przez upoważnione osoby.  W przypadku podpisania Karty Zgłoszeniowej przez osobę nie figurującą w KRS lub innym dokumencie potwierdzającym działalność gospodarczą Wystawcy, wymagane jest przesłanie pisemnego pełnomocnictwa.
 2. Dopuszcza się jako wiążące przesłanie  Karty Zgłoszeniowej drogą mailową lub faksową pod warunkiem potwierdzenia jej przyjęcia przez Organizatora.
 3. Termin ostateczny przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 30-10-2023 r.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Wystawcy jest wysłany przez Organizatora dokument KONTRAKT opiewający na wartość zamówionej powierzchni oraz wszelkich usług dodatkowych.
 5.  Wystawca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% należności brutto wynikającej z wartości zamówionej powierzchni w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Kontraktu. Konto Organizatora, na które należy dokonywać wpłat: WATS Sp. z o.o. BANK PEKAO SA O/MYSŁOWICE 16 1240 4315 1111 0000 5298 8855
 6. Pozostałą należność Wystawca zobowiązany jest uiścić na ww. konto bankowe w terminie wskazanym w Kontrakcie, najpóźniej  do dnia 30-10-2022 r. O terminach płatności wskazanych w kontrakcie decyduje data zgłoszenia.
 7. Faktura VAT zaliczkowa zostanie wystawiona każdorazowo w dniu otrzymania wpłaty na konto Organizatora i przesłana Wystawcy do 14 dni. 
 8.  W przypadku nie dokonania wpłaty przez Wystawcę na wyżej wymienionych warunkach Organizator może odstąpić od realizacji zamówienia, a Wystawca nie jest uprawniony do podnoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.  

 

&8

 1. Opłaty Wystawcy wynikają z wielkości zamówionej powierzchni i ich wysokość zależy od rodzaju zamówionego stoiska (szeregowe, narożne, półwyspowe, wyspowe). Opłata wpisowa jest integralną częścią zgłoszenia i jest obligatoryjna dla każdego Wystawcy.
 2. Wpis do aplikacji podstawowy obejmujący dane teleadresowe i profil działalności przedsiębiorstwa Wystawcy jest bezpłatny dla każdego Wystawcy. Informacje o dodatkowych formach reklamy podczas festiwalu zawarte są w karcie zgłoszeniowej.
 3. Płatności Wystawców: Harmonogram  płatności  wykazany jest w dokumencie KONTRAKT otrzymanym od organizatora jako potwierdzenie otrzymania zamówienia stoiska. Nieprzestrzeganie terminów wpłat może skutkować skreśleniem z Listy Wystawców i nałożeniem kary umownej określonej w Regulaminie Festiwalu w &9:

30% wartości zamówienia – w formie zadatku płatne do 7 dni od daty otrzymania KONTRAKTU

70% wartości zamówienia wraz z dodatkowymi elementami zabudowy, reklamami, przyłączami elektrycznymi i innymi usługami świadczonymi przez organizatora, płatne zgodnie z KONTRAKTEM, nie później jednak niż do dnia 30.10.2020 r.

 Rabaty dla Wystawców: system rabatowania „ile metrów tyle rabatu” oznacza, że w zakresie od 12 m2 do 20 m2 każdy metr kwadratowy upoważnia do naliczenia 1% upustu od ceny podstawowej powierzchni targowej. Minimalna powierzchnia podlegająca rabatom to 12m2. Maksymalny rabat wynosi 20%. 

 

 

&9

 1. Rezygnacja z uczestnictwa Wystawcy w Targach wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora.
 2.  W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa przed dniem 30.06.2023 r. wpłacony zadatek przepada. W razie gdy zadatek nie został wpłacony w wyznaczonym terminie, rezygnując z uczestnictwa w targach wystawca ma obowiązek uiszczenia kary umownej w wysokości 30% wartości zamówionej powierzchni i wszelkich dodatkowych usług określonych w Kontrakcie wystawionym na podstawie Karty  Zgłoszeniowej „Zamówienie Stoiska”. 
 3. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa po dniu 30.06.2023 r. wpłacony zadatek przepada a Wystawca ma obowiązek uiszczenia kary umownej w wysokości 100% wartości zamówionej powierzchni i wszelkich dodatkowych usług określonych w Kontrakcie wystawionym na podstawie Karty Zgłoszeniowej „Zamówienie Stoiska”. 
 4.  Niezależnie od naliczonych kar umownych Wystawca traci prawo do uczestnictwa w imprezie w przypadku: - Nieopłacenia w terminie należności za uczestnictwo, - Nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Festiwalu oraz Regulaminów Obiektu o których mowa w &5.
 5.  Utrata prawa do uczestnictwa z powodów wskazanych &9.p.4 nie zwalnia Wystawcy z obowiązku uiszczenia należności wynikających z zamówienia usług wskazanych w przesłanej do Organizatora karcie zgłoszeniowej.
 6. 6. Organizator ma prawo do odwołania Festiwalu lub przesunięcia daty jego organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, epidemie, zmiany przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć.  W przypadkach wskazanych powyżej Organizator nie ponosi żadnych prawnych konsekwencji wobec Wystawcy i Uczestnika.
 7. Organizator ma prawo do odwołania Festiwalu z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas zobowiązany jest do zwrócenia wpłaconych przez Wystawców zadatków na poczet wynajętych stoisk oraz zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów.  
 8. W przypadku zaistnienia zakazów lub obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Organizator może przesunąć Festiwal na inną datę. Wówczas wpłacone zadatki Wystawcy zostaną zaliczone na poczet wynajęcia stoiska w nowej dacie lub zostaną zwrócone przez Organizatora. Wystawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przesunięciu Targów ma prawo wystąpić o zwrot wpłat.

&10

 1. Wystawca jest zobowiązany w okresie wskazanym w niniejszym regulaminie jako godziny otwarcia hali targowej do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami  ubytkami lub kradzieżą.
 2. W czasie określonym jako godziny otwarcia hali targowej, hala pozostaje prewencyjnie pod ochroną wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej. Ochrona nie ponosi odpowiedzialności za poszczególne stoiska i pozostawione na stoiskach mienie Wystawców.
 3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców i uczestników festiwalu spowodowane przez osoby trzecie albo wynikające z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu lub innych mediów.
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za projekt, budowę i demontaż stoisk wykonywanych przez Wystawcę lub inną firmę na zlecenie Wystawcy na powierzchni wynajętej przez Wystawcy jako „niezabudowana”.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane sprzęty, urządzenia, dodatkowe elementy zabudowy, które Wystawca dostawca dostarczył we własnym zakresie na stoisko wynajęte jako niezabudowane lub zabudowane.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposoby, rodzaje, efekty jakichkolwiek zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych i innych dokonywanych na stoiskach poszczególnych wystawców jakim poddają się Uczestnicy Festiwalu lub osoby zaangażowane przez Wystawców, Artystów, Gości lub inne osoby biorące udział w Festiwalu.
 6. W przypadku, wynajęcia powierzchni niezabudowanej Wystawca ma obowiązek dostarczenia projektu elektrycznego najpóźniej do dnia 30-10-2023 r., a także po wykonaniu zabudowy protokołu z kontroli elektrycznej oraz zerowania gniazd wewnątrz stoiska, lub oświadczenia o prawidłowym wykonaniu instalacji najpóźniej do godziny 9:00 w dniu 30-10-2023r. Brak w.w. dokumentacji może skutkować nie podaniem napięcia do stoiska Wystawcy.
 7. Wystawca Festiwalu  powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie hali targowej (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, pojazdy itp. ) zarówno na okres trwania festiwalu jak i na okres montażu i demontażu stoisk.

&11

 1.  Każdy Uczestnik Festiwalu  zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązujących w miejscu imprezy tj. MCK Katowice oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności: Regulaminu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Ogólnych Warunków Najmu, Instrukcji przeciwpożarowej.
 2. Ceny biletów dla Uczestników podane są do publicznej wiadomości na stronie hbfestiwal.pl oraz w materiałach reklamowych Festiwalu. Organizator ma prawo weryfikować uprawnienia uczestników do zakupu biletu ulgowego. Do zakupu biletu ulgowego uprawnione są osoby w wieku poniżej 21 lat pod warunkiem uczęszczania do szkoły i okazania ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej. Dzieci do lat 10 uprawnione są do bezpłatnego wstępu na teren festiwalu i podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz Regulaminom Obiektu MCK wymienionym w &5.
 3. Organizator nie wymienia, nie przyjmuje zwrotu zakupionych bądź będących w posiadaniu uczestnika z innego tytułu biletów, zaproszeń czy identyfikatorów z zastrzeżeniem zapisów &9 p.6.
 4. Uczestnik w momencie przebywania na terenie Festiwalu oraz w jego otoczeniu na podstawie biletu, zaproszenia bądź jakiejkolwiek innej formy wejściówki, wyraża zgodę na nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku w myśl rozporządzenia UE 2016/679 z dn. 17/04/2016 r w sprawie z ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie festiwalu i w związku z nimi oraz publikowania ich na stronie www organizatora i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych , relacjach prasowych, materiałach informacyjnych w celach promocyjnych Festiwalu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników festiwalu spowodowane przez osoby trzecie albo wynikające z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu lub innych mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione na terenie festiwalu i w jego otoczeniu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub Wystawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne dokonane przez Uczestnika na sprzętach i pomieszczeniach w obiekcie MCK Katowice i jego otoczeniu.
   

 

 1. Wystawca  ponosi odpowiedzialność za przekazane przez organizatora mienie, a w szczególności za wszelkie elementy zabudowy stoiska. W przypadku zniszczenia, zgubienia elementów zabudowy bądź innych nie będących własnością Wystawcy elementów infrastruktury targowej Wystawca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość tych przedmiotów wg faktury VAT ich zakupu lub kwotą stanowiącą równowartość naprawy lub przywrócenia do stanu pierwotnego wg faktury VAT podmiotu wskazanego przez Organizatora do dokonania naprawy.
 2. Wystawca urządza swoją ekspozycję wyłącznie w miejscu wynajętym jako stoisko na podstawie karty zgłoszeniowej, w określonej przez Organizatora lokalizacji. Zabrania się ustawiania, montowania, naklejania, instalowania jakichkolwiek elementów, wyposażenia czy reklam poza obszarem wynajętego stoiska pod rygorem usunięcia ich na koszt Wystawcy. Wyjątek stanowi wykupienie bądź uzgodnienie z organizatorem dodatkowego miejsca przeznaczonego na w.w. elementy. Zarówno w trakcie montażu i urządzania stoiska jak i w trakcie trwania całych targów Wystawca zobowiązany jest do wyrzucania wszystkich wygenerowanych odpadów do kontenerów zlokalizowanych przed wejściem technicznym do hali. Zabrania się składowania i pozostawiania odpadów przy stoisku, w ciągach komunikacyjnych, w innych miejscach hali targowej - pod rygorem uprzątnięcia ich na koszt Wystawcy.
 3. Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 70 Db. W przypadku nie przestrzegania tego zapisu, Organizator zastrzega sobie prawo do reakcji, od upomnienia ustnego aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W przypadku gdy Wystawca ma zamiar w trakcie trwania festiwalu przekroczyć wartość 70 Db jest zobowiązany uzgodnić warunki i zakres ochrony przed nadmiernym hałasem.
 4. Ze względu na charakter festiwalu emisja dźwięku może zostać przekroczona w obszarach scen targowych oraz pól konkursowych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo Wystawcy zobowiązani są do wyłączenia zasilania stoiska każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi. Główne zasilanie hali zostaje wyłączone poza godzinami określonymi w preambule jako godziny otwarcia hali (poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi).      
 6. Po zakończeniu Festiwalu Wystawca wynajmujący powierzchnię zobowiązany jest do usunięcia wszystkich swoich elementów zabudowy i sprzętów dostarczonych na stoisko we własnym zakresie w terminie wskazanym w preambule niniejszego Regulaminu w pozycji „demontaż stoisk”.  Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną ma także obowiązek usunąć własne wykładziny oraz taśmy mocujące wykładzinę w terminie wskazanym w preambule niniejszego Regulaminu w pozycji „demontaż stoisk”.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora pozostawienia po terminie demontażu określonym niniejszym regulaminem, elementów zabudowy,  pozostałości po taśmach mocujących czy naklejkach, lub jakichkolwiek elementów będących własnością Wystawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie, ma prawo do ich usunięcia na koszt Wystawcy oraz obciążenia karą umowną Wystawcy w kwocie 2 900 zł netto za każdy przypadek.
 8. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Festiwalu dla publiczności oraz  posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez  Organizatora.
 9. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Wystawcy, jego pracowników, osób działających na zlecenie i w związku z Wystawcą, podwykonawców Wystawcy i wszelkich innych podmiotów uczestniczących w Festiwalu  w związku z Wystawcą,   na nieograniczone wykorzystanie wizerunku ww. osób w myśl rozporządzenia UE 2016/679 z dn. 17/04/2016 r w sprawie z ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie Festiwalu w związku z nimi oraz  publikowania ich na stronie internetowej organizatora i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych, relacjach prasowych, materiałach informacyjnych w celach promocyjnych Festiwalu.

 

&12

Wszelkie zmiany i uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Organizatora.  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Wystawcą lub uczestnikiem festiwalu a Organizatorem będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego przez organy sądów właściwych miejscowo siedzibie Organizatora.  

Pobierz program

Pobierz